Rekisterinpitäjä
Rsecoshop
Sammalmäentie 11
65410 Sundom
tel. +358 (0)500 167197
info@rsecoshop.fi
www.rsecoshop.fi.fi
FO-nummer: 1752238-2
 
1. Rekisterin nimi
Rsecoshop asiakasrekisteri sekä markkinointirekisteri.

2. Rekisterissä olevat tiedot
Asiakastiedot ja asiakkuuteen liittyvät tiedot sekä markkinointiin liittyvät tiedot.

3. Rekisteriin kerättävät tiedot
Yrityksen ja/ tai yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, käynti- ja postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Kotisivujen verkko-osoite, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot
Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista
Yhteyshenkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja toimenkuvatiedot
IP-osoitetieto tai muu palvelun kautta saatava teletunniste
Tiedot asiakaspalautteista
Tilaus-, toimitus- ja laskutustiedot
Evästäiden kautta kerättävät tiedot
Muut asiakkaasta tai asiakasryhmästä palveluja käytettäessä kerättävät tiedot
Palvelun tuottamat tietojoukot ja niistä koostettava raporttitieto sekä historiatiedot.
Verkkopalvelusta kerätyt tiedot; ulkoisen järjestelmätoimittajan tuottamat tiedot
Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka rekisteröity itse toimittaa sähköpostilla tai tarjottuun palveluun liittyen.

4. Rekisterin tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa ja tavoilla. Rekisteriä käytetään olemassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti:
asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen
sisäiseen koulutukseen
palveluiden ja asiakkaiden ryhmittelyyn
palvelusta viestimiseen
palvelun laskuttamiseen
tarvittaessa perintätoimiin
Rekisteriin kerättävät tiedot ja niiden käyttö noudattaa kaikilta osin laissa ja asetuksessa määriteltyjä perusteita ja tiedon käytössä noudatetaan kaikkien osapuolten osalta tiedonkäsittelijän sekä rekisterin pitäjän vastuita ja velvoitteita.
Markkinointirekisterin tarkoituksena on viestinnän, tiedottamisen ja tarvittaessa erilaisten suoramarkkinointitoimien toteuttaminen kuten sähköpostikirjeet, soitot tai muut rekisteröidyn toivomat yhteydenottotyypit.

5. Säännönmukaiset rekisterin tietolähteet
Rsecoshop'in asiakasrekisteri
Julkiset verkkosivut
Asiakkaiden tuottamat ja toimittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta eikä myydä asiakassuhteen kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta ulkomaille, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvän tiedonhallintatavan lisäksi tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja se on teknisesti suojattuja niin rekisterinpitäjän kuin myös järjestelmätoimittajien osalta. Tiedonsiirrossa käytetään lakien ja asetuksien mukaisia tiedonsiirron suojauksia ja lakien ja asetusten mukaisia tapoja.
Rekisteriin ja henkilötietoihin pääsy on ainoastaan Rsecoshop'in omistajat. Rsecoshop sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

8. Henkilötietojen säilytysaika ja -kriteerit
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista. Tietojen poistamisen ajankohdat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet sekä tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämiseen voi kohdistua myös lainsäädännöllinen velvoite.  

9. Evästeet
Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.
Evästeiden tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.
Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta kotisivuillamme sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.
Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.
Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:
vierailijan IP-osoite
vierailun ajankohta
selatut sivut ja sivujen katseluajat
vierailijan selain
Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen. 

10. Rekisteröidyn oikeudet
Henkilötietolaki 26 §:n ja EU:n GDPR asetus (679/2016) antavat rekisteröidylle oikeuden tarkastaa, mitä tietoja hänestä on Rsecoshop'in toimesta kerätty.
Rekisteröity saa tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa lähettämällä tarkastuspyynnön kirjallisena rekisteröidystä vastaavalle henkilölle. 
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua, omien henkilötietojensa poistamista rekisteristä tai niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei kuitenkaan koske tietoja, joiden säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite. Rekistereihin tallennettua historiatietoa palvelun käytöstä voidaan pyynnöstä luovuttaa palvelua käyttäneelle henkilölle siltä osin kuin se häntä koskee.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.
Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus.